วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 2558

Guideline for Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis
หน่วยงานจัดพืมพ์ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ทุนสนับสนุน กองทุนโลกด้านวัณโรครอบ New Funding Model