เกี่ยวกับเว็บไซต์

เป็นเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกที่รวบรวมกรณีศึกษา แนวทางการตรวจรักษาผู้ป่วย ข่าวสารทางการแพทย์ ข้อคิด-เคล็ดลับในการตรวจดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านอายุกรรม ตลอดจนช่วยค้นหา-ตอบข้อสงสัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงการแพทย์ มิได้มีการแสวงหารายได้ และถ้ามีภาพหรือข้อความที่ผู้เป็นเจ้าของหรือต้นฉบับไม่อนุญาตให้นำลง โปรดแจ้งเพื่อการตัดข้อความหรือภาพนั้นออกได้นะครับ