วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

438. Froment 's sign

Sign นี้มีชื่อว่าอะไร ใช้ตรวจดูอะไร แปลผลอย่างไร ความเห็นที่ส่งมาของน้องสนบอกได้ละเอียดดีครับ บรรยายเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายจึงขออนุญาตินำมาลงเป็นเฉลยนะครับ

Froment's signใช้ตรวจ adductor pollicis muscle ที่ช่วย adduct thumb ซึ่ง กล้ามเนื้อนี้เลี้ยงด้วย ulnar nerve ถ้าเกิด ulnar nerve injury ผู้จะป่วยไม่สามารถ adduct thumb ด้วยกล้ามเนื้อ adductor pollicis ได้ และผู้ป่วยจะใช้การจิกด้วย distal phalanx ของ thumb เพื่อที่จะหนีบกระดาษให้ได้ การใช้ distal phalanx จิกจะใช้ กล้ามเนื้อ flexor pollicus logus แทน ซึ่งกล้ามเนื้อมัดนี้ supply by median nerveลักษณะที่เกิดจากจิกนิ้วโดยใช้ กล้ามเนื้อ Flexor pollicis longus นี้ แสดงถึงว่า Adductor pollicis ไม่ทำงาน ก็จะบ่งบอกว่ามี ulnar nerve injury การที่ผู้ป่วยจิกแบบนี้เรียกว่า Froment's sign +ve1 ความคิดเห็น:

  1. Froment's sign

    ใช้ตรวจ adductor pollicis muscle ที่ช่วย adduct thumb ซึ่ง กล้ามเนื้อนี้เลี้ยงด้วย ulnar nerve

    ถ้าเกิด ulnar nerve injury ผู้จะป่วยไม่สามารถ adduct thumb ด้วยกล้ามเนื้อ adductor pollicis ได้ และผู้ป่วยจะใช้การจิกด้วย distal phalanx ของ thumb เพื่อที่จะหนีบกระดาษให้ได้ การใช้ distal phalanx จิกจะใช้ กล้ามเนื้อ flexor pollicus logus แทน ซึ่งกล้ามเนื้อมัดนี้ supply by median nerve

    ลักษณะที่เกิดจากจิกนิ้วโดยใช้ กล้ามเนื้อ Flexor pollicis longus นี้แสดงถึงว่า Adductor pollicis ไม่ทำงาน ก็จะบ่งบอกว่ามี ulnar nerve injury การที่ผู้ป่วยจิกแบบนี้เรียกว่า Froment's sign +ve

    ตอบลบ