ลิ้งค์ภาควิชาอายุรศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล                                  กองอายุรกรรม. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กองอายุรกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า                                     ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ             ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                 กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ้าท่านผู้ใดทราบว่ามีสถาบันที่ให้การฝึกอบรมอายุรศาสตร์และมีลิ้งค์สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับ ขอบคุณครับ