วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ชายต่างด้าว 41 ปี ดื่มสุราทุกวัน มาด้วยบวม หอบเหนื่อย 1 สัปดาห์

ชายต่างด้าว 41 ปี ดื่มสุราทุกวัน มาด้วยบวม หอบเหนื่อย ปัสสาวะออกน้อย ไม่มีไข้  1 สัปดาห์ ตรวจ CXR เป็นดังภาพ  Basic echocardiography พบมี EF ประมาณ 20%, TR ได้รับการรักษาด้วย Furosemide IV, B.co IV, B1-6-12 รับประทาน CXR 5 วันต่อมาเป็นดังภาพที่ 2 ทำให้คิดถึง Wet (cardiac) beriberiThiamine (vitamin B1) deficiency - Wet (cardiac) beriberi: นอกจากปลายมือปลายเท้าแล้ว ผู้ป่วยจะมีอาการบวมด้วย มีน้ำคั่งใน ช่องท้องและช่องปอด บางรายจะมีอาการหอบเหนื่อย หัวใจโตและเต้นเร็ว หัวใจอาจวายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที ผู้ป่วยจะถึงแก่กรรม
ซึ่งผู้ป่วยดื่มสุราเป็นประจำเป็นสาเหตุให้ขาด thiamine ได้
Investigation: Blood thiamine, Pyruvate, alpha-ketoglutarate, lactate, and glyoxylate levels. urinary excretion of thiamine and its metabolites, whole blood or erythrocyte transketolase activity preloading and postloading, a thiamine loading test is the best indicator of thiamine deficiency, Urinary methylglyoxal
การรักษาคือ ให้ thiamine supplement ส่วนความต้องการของแต่ละเพศ แต่ละอายุหรือกลุ่มบุคคล แนะนำให้ผู้ป่วยลด-เลิกสุราที่เป็นสาเหตุ

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Sternoclavicular joint arthritis (Escherichia coli)

ชาย 35 ปี Cirrhosis มีปวดบวมที่ข้อต่อหน้าอกซ้ายดังภาพ ทำ arthrocentesis ได้น้ำสีแดงจาง-ขุ่น ย้อมพบเชื้อแกรม negative bacilli
ผลการเพาะเลี้ยงเชื้อพบว่าเป็น Escherichia coli

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2558

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป 
(Thai guidelines on the treatment of hypertension)
โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 2558


วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ชาย 19 ปี ไข้ประมาณ 1 เดือน รู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้น น้ำหนัก

ชาย 19 ปี ไข้ประมาณ 1 เดือน รู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้น น้ำหนักลดลงเล็กน้อย ไอเล็กน้อย ผลตรวจ CXR เป็นดังภาพ

ผล Echocardiography พบมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial effusion) ดังภาพ ได้รับการทำ pericardiocentesis พบเป็นน้ำสีเหลืองฟาง (serosanguineous fluid) ผลตรววงห้องปฏิบัติการของน้ำจากช่องเยื่อหุ้มหัวใจเข้าได้กับวัณโรค จึงให้การวินิจฉัย tuberculosis pericarditis with pericardial effusion  และได้เริ่มให้การรักษาด้วยาวัณโรคแล้วครับ


วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 2558

Guideline for Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis
หน่วยงานจัดพืมพ์ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ทุนสนับสนุน กองทุนโลกด้านวัณโรครอบ New Funding Model