วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ชายต่างด้าว 41 ปี ดื่มสุราทุกวัน มาด้วยบวม หอบเหนื่อย 1 สัปดาห์

ชายต่างด้าว 41 ปี ดื่มสุราทุกวัน มาด้วยบวม หอบเหนื่อย ปัสสาวะออกน้อย ไม่มีไข้  1 สัปดาห์ ตรวจ CXR เป็นดังภาพ  Basic echocardiography พบมี EF ประมาณ 20%, TR ได้รับการรักษาด้วย Furosemide IV, B.co IV, B1-6-12 รับประทาน CXR 5 วันต่อมาเป็นดังภาพที่ 2 ทำให้คิดถึง Wet (cardiac) beriberiThiamine (vitamin B1) deficiency - Wet (cardiac) beriberi: นอกจากปลายมือปลายเท้าแล้ว ผู้ป่วยจะมีอาการบวมด้วย มีน้ำคั่งใน ช่องท้องและช่องปอด บางรายจะมีอาการหอบเหนื่อย หัวใจโตและเต้นเร็ว หัวใจอาจวายได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที ผู้ป่วยจะถึงแก่กรรม
ซึ่งผู้ป่วยดื่มสุราเป็นประจำเป็นสาเหตุให้ขาด thiamine ได้
Investigation: Blood thiamine, Pyruvate, alpha-ketoglutarate, lactate, and glyoxylate levels. urinary excretion of thiamine and its metabolites, whole blood or erythrocyte transketolase activity preloading and postloading, a thiamine loading test is the best indicator of thiamine deficiency, Urinary methylglyoxal
การรักษาคือ ให้ thiamine supplement ส่วนความต้องการของแต่ละเพศ แต่ละอายุหรือกลุ่มบุคคล แนะนำให้ผู้ป่วยลด-เลิกสุราที่เป็นสาเหตุ