วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2558

แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไป 
(Thai guidelines on the treatment of hypertension)
โดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 2558


วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ชาย 19 ปี ไข้ประมาณ 1 เดือน รู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้น น้ำหนัก

ชาย 19 ปี ไข้ประมาณ 1 เดือน รู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้น น้ำหนักลดลงเล็กน้อย ไอเล็กน้อย ผลตรวจ CXR เป็นดังภาพ

ผล Echocardiography พบมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial effusion) ดังภาพ ได้รับการทำ pericardiocentesis พบเป็นน้ำสีเหลืองฟาง (serosanguineous fluid) ผลตรววงห้องปฏิบัติการของน้ำจากช่องเยื่อหุ้มหัวใจเข้าได้กับวัณโรค จึงให้การวินิจฉัย tuberculosis pericarditis with pericardial effusion  และได้เริ่มให้การรักษาด้วยาวัณโรคแล้วครับ