วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แนวทางเวชปฏิบัติ การใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2559

แนวทางเวชปฏิบัติ การใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. 2559
2016 RCPT Clinical Practice Guideline on Pharmacologic Therapy
of Dyslipidemia for Atherosclerotic Cardiovascular Disease Prevention


ลิ้งค์ Click