วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

1.Type 17 Helper T cell

NEJM MED ล่าสุด [August 27, 2009] ใน หัวข้อ Review articleกล่าวถึง Type 17 Helper T Cells [Th17 cells] โดยเป็น subgroup หนึ่งของ Helper T-Cell [Th] ซึ่งผลิต Interleukin-17 (และยังผลิต Interleukin 21 และ 22 ด้วย)โดย Interleukin-17 มีบทบาทสำคัญในการป้องกันของการเกิดโรคที่เกิดจาก Extracellular bacteria และ Fungi รวมทั้งยังเป็น Pathophysiology of diseases ในโรคเรื้อรังหลายอย่าง จึงเลือกรูปที่สำคัญมาสรุปไว้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น