วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

2,578 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เล่ม 1-4 ปีงบประมาณ 2557

นอกจากข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบบริการแล้วยังมีความรู้ที่เกี่ยวกับโรคและการติดตามผู้ป่วยร่วมด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 4 เล่ม ดังนี้
เล่ม 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว
เล่ม 2 การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ และการบริหารงบผู้ป่วยวัณโรค
เล่ม 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
เล่ม 4 การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)


โดยสามารถได้ที่ website ห้องสมุดสปสช. http://library.nhso.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น