วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

2,579 ข้อบ่งชี้ของการเริ่มต้นทำไดอะไลซิสในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโดยสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย

1. อัตราการกรองของไตโดยประมาณ (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 มล./นาท/1.73 ตารางเมตรและไม่พบเหตุที่ทำให้ ไตเสื่อมชั่วคราว โดยอาจมีหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตเรื้อรังก็ได้ หรือ
2. เมื่อผู้ป่วยมีระดับ eGFR มากกว่าหรือเท่ากับ 6 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร ร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคไตเรื้อรังซึ่ง ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบประคับประคอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   -ภาวะน้ำและเกลือเกินในร่างกาย จนเกิดภาวะหัวใจวายหรือความดันโลหิตสูงควบคุมไม่ได้
   -ระดับโปแตสเซียมในเลือดสูง เลือดเป็นกรด หรือฟอสเฟสในเลือดสูง
   -ความรู้สึกตัวลดลง หรืออาการชักกระตุกจากภาวะยูรีเมีย
   -เยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากภาวะยูรีเมีย
   -คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหาร น้ำหนักลดหรือมภาวะทุพโภชนาการ

ซึ่งสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้กาหนด คำแนะนาในการรายงานผลค่า eGFR 
ดังนี้
   1)  ใช้การคำนวณ eGFR โดยใช้สมการ The Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation ในผู้ใหญ่และ Schwartz Equation สำหรับเด็ก (น้อยกว่า 18 ปี)
   2)  ใช้วิธีการวัดค่าครเอตินินในเลือดโดยวิธ๊ Enzymatic และให้ใช้ค่าระดับครีเอตินิน โดยใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เพื่อความแม่นยำในการคำนวณมากขึ้น

Ref: คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบประมาณ 2557 เล่ม 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น