วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

2,564 แนวโน้มความชุกของภาวะอ้วนที่มี BMI ตั้งแต่ 25 กก./ม.2 ของประเทศไทย

แนวโน้มความชุกของภาวะอ้วน  ตามผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 1- 4 ใช้เกณฑ์ BMI ตั้งแต่ 25 กก./ม.2 และ BMI ตั้งแต่ 30 กก./ม.2 ตามลำดับ ความชุกของภาวะอ้วนที่ BMI ตั้งแต่ 25 กก./ม.2 ในประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป เพิ่มจากร้อยละ 18.2 ในปี พ.ศ. 2534 เป็นร้อยละ 24.1 ในปี 2540 และเพิ่มเป็นร้อยละ 28.1 และร้อยละ 36.5 ในปี พ.ศ. 2547 และ 2552 ตามลำดับ สำหรับความชุกของภาวะอ้วนที่ BMI ตั้งแต่ 30 กก./ม.2 เพิ่มจากร้อยละ 3.5 ในปี พ.ศ. 2534 เป็นร้อยละ 5.8, ร้อยละ 6.9 และร้อยละ 9.0 ตามลำดับ ในช่วงปีดังกล่าว โดยความชุกของโรคอ้วนในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย นอกจากนี้ความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นจนมีความชุกสูงสุดในกลุ่ม อายุ 45-54 ปี
   
Ref: ลิ้งค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น