วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2,608 หลักเกณฑ์ในการที่จะดูว่าโรคมะเร็งชนิดใด สมควรจะนำมาทำการคัดกรอง (screening)

1. โรคมะเร็งชนิดนั้น ต้องเป็นปัญหาที่ใหญ่มากพอในกลุ่มประชากร ที่ทำให้ผลการคัดกรองมีความคุ้มค่า
2. ต้องรู้ถึงธรรมชาติ หรือขบวนการดำเนินโรค และระยะเวลาที่ยังไม่มีอาการมีความยาวนานพอต่อการคัดกรอง
3. วิธีการคัดกรองที่ใช้ต้องเป็นที่ยอมรับ และมีหลักฐานว่าสามารถตรวจพบโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ โดยมีผลบวกลวง และผลลบลวงต่ำ
4. ต้องมีวิธีการรักษาโรคมะเร็งและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนั้นอย่างมีประสิทธิผล
5. ค่าใช้จ่าย ความสะดวกของวิธีการคัดกรองดังกล่าวต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ตรวจและผู้รับการคัดกรอง

Ref: แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ: National Cancer Control Programmes (พ.ศ. 2556 – 2560) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น