วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2,610 สาเหตุทำให้ผู้ป่วยอาจมีการดื้อยาวัณโรคตั้งแต่ก่อนให้การรักษา

-ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่มีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย
-มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย MDR-TB รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ป่วยเป็นวัณโรค และมีประวัติการสัมผัสผู้ป่วย MDR-TB
-กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยตามแนวชายแดน ผู้ป่วยในเรือนจำ เป็นเบาหวาน แผลโพรงวัณโณคในปอดขนาดใหญ่

Ref:  แนวทางแห่งชาติสำหรับการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน MDR-TB

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น