วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2,596 Malignant spinal cord compression syndrome

บทความฟื้นวิชา
โดย อ. กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์
สาขาวิชาโลหิตวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ลิ้งค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น