วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

2,595 ความสัมพันธ์ระหว่างวัณโรคและโรคเอดส์ ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ต่อแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ

การติดเชื้อเอชไอวี ทำให้ปัญหาวัณโรครุนแรงขึ้นหลายประการ คือ
• การติดเชื้อเอชไอวีทำให้การป่วยเป็นวัณโรค (TB disease) ลุกลามขึ้นทั้งในผู้ที่เพิ่งได้รับเชื้อวัณโรค
(recently acquired tuberculosis infection) และผู้ที่ได้รับเชื้อมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง (latent tuberculosis infection) สาเหตุที่การติดเชื้อวัณโรคลุกลามจนทำให้ป่วยเป็นวัณโรค เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ทั้งนี้โอกาสที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อวัณโรคจะป่วยเป็นวัณโรคสูงถึงร้อยละ 10 ต่อปี
• การติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มการป่วยเป็นวัณโรคซ้ำ (recurrent tuberculosis) จากสาเหตการลุกลามของเชื้อ วัณโรคเดิม (endogenous reactivation) หรือการรับเชื้อวัณโรคใหม่เข้าไปในร่างกาย (exogenous re-infection)

เพิ่มโอกาสในการติดเชื้อต่างๆ รวมทั้งเชื้อวัณโรคได้ง่าย (susceptibility) เมื่อมีผู้ติดเชื้อวัณโรคมากทำให้การป่วยเป็นวัณโรคเพิ่มขึ้น ได้แก่
•  เพิ่มโอกาสในการเกิดปฏิกริยาระหว่างยารักษาโรคเอดส์และวัณโรค ทำให้อาการข้างเคียงของการรักษาวัณโรคสูงขึ้น
•  อัตราการขาดยาสูงขึ้น
•  จำนวนผู้ปวยวัณโรคเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวีสูงขึ้น
•  เพิ่มปริมาณงานในการให้บริการการรักษาวัณโรค
•  การเขาถึงระบบบริการสุขภาพล่าช้าในผู้ที่มีอาการสงสัยว่าป่วยเป็นวัณโรค เนื่องจากความรู้สึกถูกรังเกียจที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์

Ref: คู่มือ อบรมแนวทางมาตรฐานการดำเนินงานวัณโรคสำหรับคลีนิกวัณโรค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น