วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,715 บทความความรู้บูรณาการสำหรับแพทย์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

มีทั้งหมด 8 บท โดยสามารถดาวน์โหลดไปอ่านศึกษาได้ครับ
โดยมีเนื้อหาดังนี้
บทที่ 1 แพทย์กับเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ
บทที่ 2 สิทธิของผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้สวัสดิการของข้าราชการ
บทที่ 3 สิทธิประโยชน์ผู้ป่วยที่ได้รับจากการประกันชีวิต
บทที่ 4 การจัดการความขัดแย้งจากการใช้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
บทที่ 5 บทบาทของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ต่อแพทย์
บทที่ 6 บทบาทของแพทยสภาต่อแพทย์
บทที่ 7 ความรู้ด้านกฏหมายสำหรับแพทย์
บทที่ 8 กรอบแนวคิด หลักการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์

ลิ้งค์ http://www.rcpt.org/index.php/trainningtesting/2012-09-21-03-19-31/387-2014-03-20-10-20-47.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น