วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

2,713 การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต กลวิธีลดความเสี่ยงของการรับโลหิต

บทความพื้นฟูวิชาการ
รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ 
ภาควิชา  ภูมิคุ้มกัน  วิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-ความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ
-ความเสี่ยงจากไวรัสเอดส์
-ความเสี่ยงจากไวรัสัตบอักเสบซี
-ความเสี่ยงจากไวรัสัตบอักเสบบี
-การตรวจหาสารพันธุกรรมของ HIV, HCV และ HBV ด้วย NAT
-การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต
-การรับรู้และความเขัาใจต่อเอกสารคัดกรองผู้บริจาคโลหิต
-การบริจาคโลหตเพราะต้องการตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสเอดส์
-บทสรุป

-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น