วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,030 โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (pulmonary embolism)

โดย อ. ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ 
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-คำนำ
-พยาธสรีรวิทยา
-ปัจจัยเสี่ยง
-อาการแสดงทางคลินิก
-การวินิจฉัยแยกโรค
-แนวทางการวินิจฉัยและการส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
-แผนภูมิ แนวทางการส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัย
-การรักษา
-การให้ยาละลายลิ่มเลือด (thrombolysis)
-แผนภูมิที่ 2 แนวทางการรักษาผู้ป่วย acute pulmonary embolism
-ตาราง  ขนาดยาและวิธีการให้ยาละลายลิ่มเลือด และยาต้านลิ่มเลือด ใน pulmonary embolism
-การให้ยาต้านลิ่มเลือด
-การใส่ vena caval filter
-ผลการรักษาและการพยากรณ์โรค
-สรุป
-เอกสารอ้างอิง

Ref: http://med.mahidol.ac.th/med/sites/default/files/public/pdf/medicinebook1/Pulmonary%20embolism%20%E0%B8%AD%20%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A5.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น