วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,047 แนวทางการตรวจคัดกรองโรคเรื้อน โดยสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โดยสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อน
บทที่ 2 อาการโรคเรื้อน
บทที่ 3 อาการน่าสงสัยเป็นโรคเรื้อน แต่ไม่ใช่โรคเรื้อน
บทที่ 4 การคัดกรองโรคเรื้อน
บทที่ 5 การส่งต่อผู้มีอาการสงสัยโรคเรื้อน
ภาคผนวก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น