วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,043 คู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง

เป็น eBooks สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงาน  สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้จัดทำ ลัดดา เหมาะสุวรรณ, อุไรพร จิตต์แจ้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น