วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,031 Conduct disorder and callous–unemotional traits in youth

Review article
N Engl J Med   December 4, 2014

คำว่าความประพฤติผิดปกติ “conduct problems” หมายถึงรูปแบบของพฤติกรรมการทำลายที่เกิดขึ้นซ้ำๆ, มีความก้าวร้าว, และไม่สนใจคนอื่น ๆ ปัญหาดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากเยาวชนและจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวินิจฉัยของ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ซึ่งความประพฤติผิดปกติเป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการดำเนินการที่เกิดขึ้นอีกในเด็กและวัยรุ่น
ปัญหาความประพฤติของเยาวชนที่มีการคาดการณ์ของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของสารเสพติด, พฤติกรรมทางอาญา, และการหยุดการศึกษา พวกเขายังต้องเสียค่าภาระทางสังคมมากจากความทุกข์ทรมานระหว่างบุคคลและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในบทความนี้จะสรุปข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหาความประพฤติของเยาวชนและเน้นแนวโน้มสำหรับทางสำหรับการวิจัย ซึ่งบทความก่อนหน้านี้ได้สรุปทั้งวรรณกรรมทางคลินิกเกี่ยวกับผลลัพท์, การรักษา และปจจัยทางครอบครัว และการทบทวนวรรณกรรมของ neurocognitive เกี่ยวกับกลไกและพยาธิสรีรวิทยา ซึ่งบทความล่าสุดนี้มีความแตกต่างโดยเป็นการผสานในมุมมองทางคลินิกและ neurocognitive
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Psychopathic Traits
-Development and Outcome
-Neurocognitive Dysfunctions
   Deficient Empathy
   Heightened Threat Sensitivity
   Deficient Decision Making
-Genetic and Environmental Risks
   Genetic Risk
   Environmental Risk
-Treatment
-Future Directions and Conclusions

ลิงค์ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1315612

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น