วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,051 แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557

โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
1. บทนำ
2. คำจำกัดความภาวะหัวใจล้มเหลว
3. การแบ่งชนิดของภาวะหัวใจล้มเหลว
4. คำแนะนำในการประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลว
5. ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
6. ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (acute heart failure)
7. ภาวะหัวใจล้มเหลวและสภาวะ หรือ โรคจำเพาะที่สำคัญ
8. การบริหารจัดการผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวแบบสหสาขา
9. การฝึกออกกำลงกายและฟื้นฟูหัวใจในภาวะหัวใจล้มเหลว
10. เอกสารอ้างอิง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น