วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

3,058 แนวทางการเริ่มและการปรับยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

เป็นแผนภูมิแสดงแนวทางการเริ่มและการปรับยาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวชนิด (HF with reduced EF) HFrEF ความรุนแรงตั้งแต่ NYHA FC 2-4
โดยจะเริ่มจาก diuretic และ ACEI แล้วตามด้วย beta blocker แสดงถึงขั้นตอน วิธีและข้อควรคำนึงถึงในการใช้และการปรับขนาดยา รวมถึงการใช้ยา mineralocorticoid receptor antagonist (MRA) คือยา spironolactone

คลิกที่ภาพเพื่อขยายขนาด

จากหนังสือแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557
โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย

1 ความคิดเห็น:

  1. Metolar XR 50 Capsule has a place with a gathering of medications called beta-blockers. It is utilized to treat high blood pressure, angina, and unpredictable heart rhythms.

    ตอบลบ