วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,092 เกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557

จัดทำโดยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโรคโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  สมาคมโรคไต และแพทยสภาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น