วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,096 รายงานการพยากรณ์โรค ไข้เลือดออก พ.ศ. 2558

โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคเนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-วัตถุประสงค์
-วิธีการพยากรณ์
-ผลการพยากรณ์
-สรุปผลการพยากรณ์และอภิปรายผล
-ข้อจำกัดของการพยากรณ์
-ข้อเสนอแนะ
-ภาคผนวก
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/0B8Zl4XfjQfmFLUxLQVI4SjJzeFk/view

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น