วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,105 เกณฑ์การวินิจฉัย SLE ใหม่ ปี 2012

เกณฑ์การวินิจฉัย SLE โดย  Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC) ในปั 2012
โดยมีตั้งแต่ 4 ใน 11 ข้อของเกณฑ์ทางคลินิก และมีอย่างน้อย 1 ใน 6 ข้อของเกณฑ์ทางอิมมูน

เกณฑ์ทางคลินิก (clinical criteria)
1. Acute Cutaneous Lupus OR Subacute Cutaneous Lupus
2. Chronic Cutaneous Lupus
3. Oral Ulcers OR Nasal Ulcers
4. Nonscarring alopecia
5. Synovitis involving 2 or more joints
6. Serositis
7. Renal
8. Neurologic
9. Hemolytic anemia
10. Leukopenia (below 4000/mm3 or lymphopenia below 1000/mm3)
11. Thrombocytopenia (below 100,000/mm3)
  เกณฑ์ทางอิมมูน (immunologic criteria)
1. ANA
2. Anti-dsDNA
3. Anti-Sm
4. Antiphospholipid antibody
5. Low complement (C3, C4, or CH50)
6. Direct Coombs’ test (in the absence of hemolytic anemia)

Ref: http://www.rheumtutor.com/2012-slicc-sle-criteria/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น