วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,095 การศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบการแปลผลตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ระหว่างบุคลากรที่ผ่านการอบรม และจักษุแพทย์

โดย
พรทิพย์ ปรีชาไชยวิทย์
รัชนีบูลย์ อุดมชัยรัตน์
สมเกียรติ โพธิศัตย์
เนติมา คูนีย์
สุรีพร คนละเอียด
ซึ่งผลสรุปของการศึกษามีดังนี้
บุคลากรที่ผ่านการอบรมและฝึกฝนสามารถตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาได้ อย่างไรก็ตามไม่สามารถทดแทนการตรวจตาอย่างละเอียดโดยจักษูแพทย์ได้ ทั้งนี้ควรติดตามตรวจสอบความถูกต้องของการอ่านผลของช่างถ่ายภาพจอประสาทตาเป็นระยะ วิธีตรวจสอบที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นทางเลือกหนึ่งที่นำไปใช้ได้ง่าย และเป็นวิที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก การตรวจสอบเพิ่มเติมอื่นๆ ควรพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อช่วยให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้จัดการระบบสุขภาพ รักษาคุณภาพการบริการ ลดความเสี่ยงต่แการเกิดความผิดพลาด ค้นหาข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และกำหนดมาตรฐานการทำงาน ทั้งนี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดพลาดในการอ่านภาพถ่ายจอประสาทตา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนางานต่อไป

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.dms.moph.go.th/imrta/images/23177-29649-1-PB.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น