วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,113 แนวทางการดูแลรักษากลุ่มอาการ Drug hypersensitivity syndrome

Clinical practice guideline in the diagnosis and management of  drug hypersensitivity syndrome

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ความนำ
-การวินิจฉัยโรค
-การวินิจฉัยแยกโรค
-ภาวะแทรกซ้อน
-การรักษา
-การดำเนินโรค
-การป้องกัน
-สรุป
-แผนภูมิแสดงการวินิจฉัยและการรักษากลุ่มอาการ DRESS
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/Dhs.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น