วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,111 การศึกษาวิจัยเรื่องการใช้ยาของผู้บริจาคโลหิตและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตที่ใช้ยา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

โดยพนาวรรณ ​​คุณติสุข แล ะ​ตรึงตรา​​ ลีลารังสรรค์
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ผู้บริจาคโลหิตที่ใช้ยาถูกปฏิเสธการรับบริจาค
โลหิต โดยพิจารณาจากชนิดของยาที่ผู้บริจาคโลหิตใช้ รวมถึงเปรียบเทียบอัตราการปิฏเสธการรับบริจาคโลหิตเนื่องจากการใช้ยาของผู้บริจาคโลหิตโดยคัดกรองตามหลักเกณฑ์ในคู่มือการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พ.ศ. 2548 กับหลักเกณฑ์ในคู่มือฯ พ.ศ. 2552

อ่านเนื้อหาโดยละเอียด คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น