วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,116 การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (preoperative evaluation and preparation)

โดย ผศ.พญ.น้ำทพย์  ไตรยสุนันท์ 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-การซักประวัติ
-การตรวจร่างกาย
-การตรวจประเมินทางหายใจ (Airway assessment)
-การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-ตาราง ข้อบ่งชี้ของการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
-ตาราง ข้อแนะนำการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Screening tests)
-การประเมินความเสี่ยง
-การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (preoperative preparation)
-ตาราง แนวทางการงดนาและอาหารกอนผาตด4
-การใหยา Premedication
-ชนดและขนาดของยา premedication
-การประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในโรคที่พบบ่อย
  โรคความดันโลหิตสูง
  โรคเบาหวาน
  โรคหืด และโรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง

ลิ้งต์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น