วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,100 คู่มือฉบับนักปฏิบัติการใช้สถิติในงานทางด้านระบาดวิทยา

โดย จมาภรณ์ ใจภักดี, รัชนี นันทนุช, ปิยธิดา ภูตาไชย
กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
1. Basic Epidemiology
2. การศึกษาทางระบาดวิทยา (Epidemiological Study)
3. สถิติเบื้องต้นและการวัดทางระบาดวิทยา

ลิ้งค์ http://db.kmddc.go.th/download.aspx?id=1400&fileid=2942&exturl=

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น