วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

3,102 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ปี 2558 (ล่าสุดจนถึงปัจจุบัน)

โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผู้ป่วยสะสม DHF+DF+DSS ณ วันที่ 10 ก.พ. 2558 (สัปดาห์ที่ 5)
จำนวนผู้ป่วย 2,352 ราย
จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย
อัตราป่วยต่อแสนประชากร 3.64 ราย
อัตราตายต่อแสนประชากร 0.00 ราย
อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) 0.04 ราย

Ref: http://www.thaivbd.org/n/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น