วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,249 คู่มือเครื่องชี้วัดทางโภชนาการและโรคที่เกี่ยวข้อง

โดยลัดดา เหมาะสุวรรณ, อุไรพร จิตต์แจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น