วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,265 Heparin-induced thrombocytopenia

Clinical practice
N Engl J Med July 16, 2015

Key Clinical Points
-ภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากยาเฮพาริน หรือ heparin-induced thrombocytopenia (HIT) มีลักษณะคือการลดลงของเกล็ดเลือดมากกว่า 50% จากค่าสูงสุดหลังจากที่เริ่มต้นการให้ยา ระยะเวลที่เริ่มเกิดจะอยู่ที่ 5-10 วันหลังเริ่มยา, การมีภาวะเลือดแข็งตัวได้ง่าย (hypercoagulability), การมี heparin-dependent,และการมี  platelet-activating IgG antibodies
-การใช้ระบบการให้คะแนนที่คำนึงถึงเวลาและระดับของการมีเกล็ดเลือดลดลง, การอุดตันใหม่, และความน่าจะเป็นเหตุผลอื่น ๆ ของการมีเกล็ดเลือดต่ำ จะเป็นประโยชน์ในการประเมินความน่าจะเป็น
ของ HIT
-การเกิด HIT ชนิดล่าช้า (delayed-onset HIT) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการหยุดเฮพาริน และที่เกิดขึ้นเองหรือจากภูมิคุ้มกันของตนเองในกรณีที่ไม่เคยได้รับเฮพาริน
-การตรวจ Platelet factor 4–heparin antibody tests ควรจะสั่งตรวจเฉพาะในกรณีที่ลักษณะทางคลินิกที่สนับสนุน HIT ซึ่งการตรวจานี้มีค่า negative predictive value สูง แต่ค่า positive predictive value ต่ำ
-การรักษา  HIT แบบเฉียบพลันจำเป็นต้องหยุดเฮพารินและการเริ่มให้ยาทางทางเลือกตัวอื่นๆ (ได้แก่ argatroban, danaparoid, fondaparinux หรือ bivalirudin) เพื่อให้ได้ระดับในการป้องภาวะเลือดแข็งตัวได้ง่าย
-ควรหลีกเลี่ยงยา warfarin ในผู้ป่วยที่เป็น HIT แบบเฉียบพลัน
เนื้อหาโดยนละเอียดประกอบด้วย
-The Clinical Problem
-Pathogenesis
-Strategies and Evidence
   Risk of HIT
   Diagnosis
   Additional Laboratory Testing
   Treatment
-Areas of Uncertainty
-Guidelines
-Conclusions and Recommendations
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1411910

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น