วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,240 Video : basic mechanical ventilation part 1-6

โดย อ. นพ. อติคุณ ลิ้มสุคนธ์ 
หน่วยระบบทางเดินหายใจเวชบำบักวิกฤต และภูมิแพ้ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น