วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,269 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555

 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555
(Professional Standards for Medical Practitioners 2012) 

คณะกรรมการแพทยสภาได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2527 และได้ปรับปรุงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2536 และปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้เหมาะกับสถาพการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตแพทย์มีความรู้ที่ทันสมัย มีความสามารถและเจตคติในการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศในอนาคต และได้มีการปรับปรุงล่าสุดในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาด้วยเป้าประสงค์ที่จะตอบสนองปรัชญาการศึกษาแพทย์ศาสตร์ อันเป็นผลมาจากการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 8 ที่มุ่งเน้นการบริการศุขภาพโดยยึดประชาชนเป็๋นศูนย์กลาง ซึงคณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากสถาบันผลิตแพทย์  แพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเกณฑ์มาตรฐาน ฯ พ.ศ. 2545


ลิ้งค์ดาวน์โหลด http://www.tmc.or.th/pdf/00054.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น