วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,251 มิวคอร์ไมโคซิส (Mucormycosis)

Review article
โดย จารุวรรณ บุญสุข พ.บ.
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค
ภาควิชาอายรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-บทนำ
-ระบาดวิทยา (Epidemiology)
-กลไกการเกิดโรค (Pathogenesis)
-ปัจจัยโน้มนำให้เกิดโรค (Predisposing conditions)
-อาการทางคลินิก (Clinical manifestations)
-การวินิจฉัย (Diagnosis)
-บทบาทของภาพถายทางรังสีเพื่อการวินิจฉัย (Expanding role of diagnostic imaging)
-การรักษา (Treatment)
-การรักษาอื่นๆ (Salvage therapy)
-ระยะเวลาในการให้ยาต้านเชื้อรา

ลิ้งค์ http://www.thaichest.org/atat3/pdf/art_34_4/art_34_4_3.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น