วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

3,266 คู่มือการปฐมพยาบาล ( First aid guide)

คู่มือที่เน้นโรคที่มักเกิดขึ้นบ่อยในกลุ่มของผู้บริหาร โรคประจำตัว ซึ่งเกิดจากภาระหน้าที่ การงานที่เครียด รวมทั้งอุบัติเหตุ เป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นในการช่วยชีวิตและลดความรุนแรงของอาการซึ่งจะส่งผลให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น และสามารถป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังได้ ซึ่งผู้ที่จะช่วยเหลือต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาล เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ทำให้ตนเองได้รับการบาดเจ็บไปด้วย หรือทำให้ผู้ต้องการช่วยเหลือบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น