วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,300 Palliative care for the seriously ill

Review article
N Engl J Med  August 20, 2015

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) เป็นการดูแลโดยสหวิทยาแบบพิเศษที่มุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงและครอบครัวของผู้ป่วย โดยกว่าทศวรรษที่ผ่านมาพบว่ามีระดับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีหลักฐานข้อมูลต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น, การให้การดูแลในรูปแบบใหม่, นวัตกรรมของกลไกการชำระเงิน และการที่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพมีการตื่นตัวมากขึ้น
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Core Concepts
-Core Components of Palliative Care
   Physical and Psychological Symptoms
   Spirituality
   Communication Skills
-Models of Palliative Care Delivery
   Hospitals
   Community
   Long-Term Care
-Expanding Access to Palliative Care and Barriers to Delivery
-Evidence Gaps and Future Directions
-Source Information

ลิ้งค์ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1404684

1 ความคิดเห็น:

  1. Mastercam and Edgecam account for nearly 50% of the high- finish CAM market share according to a 2015 report. Individual machines are capable of performing up to as} four hundred totally different duties depending on the precise configuration. Other systems function in a cell, or collection of machines that work collectively to complete a part. It is important assume about|to contemplate} these capabilities nicely as|in addition to} the production volume and material and dimensional capacities of a Bicycle Lock given facility previous to the onset of production. CNC manufacturing continues to advance as revolutionary laptop software program increases accessibility and availability. Anco Precisions CNC manufacturing shop has supplied the South Florida space with the highest high quality manufacturing and machining services for over 35 years.

    ตอบลบ