วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,300 Palliative care for the seriously ill

Review article
N Engl J Med  August 20, 2015

การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) เป็นการดูแลโดยสหวิทยาแบบพิเศษที่มุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีการเจ็บป่วยรุนแรงและครอบครัวของผู้ป่วย โดยกว่าทศวรรษที่ผ่านมาพบว่ามีระดับการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีหลักฐานข้อมูลต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น, การให้การดูแลในรูปแบบใหม่, นวัตกรรมของกลไกการชำระเงิน และการที่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพมีการตื่นตัวมากขึ้น
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Core Concepts
-Core Components of Palliative Care
   Physical and Psychological Symptoms
   Spirituality
   Communication Skills
-Models of Palliative Care Delivery
   Hospitals
   Community
   Long-Term Care
-Expanding Access to Palliative Care and Barriers to Delivery
-Evidence Gaps and Future Directions
-Source Information

ลิ้งค์ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1404684

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น