วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,310 การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น โดยวิธีใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกและวิธีไม่ผ่าตัด

โดยอาจารย์แพทย์หญิง นฤชา จิรกาลวสาน
หนวยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตฯ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย1 ความคิดเห็น: