วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,292 การวินิจฉัยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในเวชปฏิบัติในปัจจุบัน (update in lymphoma diagnosis in clinical practice)

โดยศาสตราจารย นายแพทยสัญญา สุขพณิชนันท์
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยมหิดล
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ภาพรวม (overview)
-ภูมิหลัง (background)
-คำนิยามของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (definition of lymphoma)
-การจำแนกประเภทมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปัจจุบัน (current classification of malignant lymphoma)
-เอกสารอ้างอิง

ลิ้งค์ http://rcot.org/data_detail.php?op=doctor&id=352

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น