วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,289 การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจ้ลมเหลวโดยใช้ระดับของความสามารถของหัวใจในการบีบเลือดออกจากหัวใจ

การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจ้ลมเหลว heart failure (HF) โดยใช้ระดับของ (left ventricular ejection fraction) LVEF
1. HF with reduced EF จะมี EF ตั้งแต่ 40% ลงมา
จากการศึกษาพบว่าถ้าได้รับการรักษาตามแนวทางมาตรฐานสามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้
2. HF with preserved EF จะมี EF ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
การรักษาในปัจจุบันถึงแม้ช่วยบรรเทาอาการ แต่ยังไม่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้
3. HF preserved EF, borderline จะมี EF 41-49%
พบว่าลักษณะผู้ป่วย-การดำเนินโรค-การตอบสนองต่อการรักษา จะใกล้เคียงกลุ่ม HF preserved EF มากกว่า
4. HF preserved EF, improved : ซึ่งเดิมอยู่ในกลุ่ม HF reduced EF ต่อมา EF เพิ่มขึ้น เชื่อว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้น่าจะ
แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ EF อย่างไรก็ตามข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีจำกัดในปัจจุบัน

 Ref: แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น