วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

3,299 การวินิจฉัยการแพ้อาหารสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป

การวินิจฉัยการแพ้อาหารสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
(The diagnosis of food allergy in clinical practice)
รศ. พญ. อรทัย พิบูลโภคานันท์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น