วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,215 แนวทางการประเมินสถานพยาบาล ด้านโรคหลอดเลือดสมอง


เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-ระดับคะแนนในการประเมินคุณภาพประกาศนียบัตรศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน
(Standard Stroke Center Certify : SSCC)
-เกณฑ์การประเมินคุณภาพ: ศูนยโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน
-เกณฑ์การประเมิน : ตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตน
-ศูนยโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน
-พจนานุกรมคุณภาพการให้บริการ: โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตน
-รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมพัฒนามาตรฐานการรับรองและแนวทางการประเมิน
-สถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมอง
-ภาคผนวก

ลิ้งค์ คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น