วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,223 การศึกษาวิจัย อุบัติการณ์ สาเหตุของความเสี่ยง และปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป

โดย พวงผกา ไทยดำรงค์, 
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ, 
และ ชูชีพ พุทธประเสริฐ
ตีพิมพ์ในพุทธชินราชเวชสาร 
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น