วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,225 แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับพยาบาลจิตเวชในสถานบริการระดับตติยภูมิ

แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับพยาบาลจิตเวชในสถานบริการระดับตติยภูมิ
 (Clinical Practice Guideline of Psychosocial Intervention for Depressive Disorder for Psychiatric nurse in Tertiary Care) 

โดยคณะกรรมการบริหารโครงการทศวรรษการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต ปี 2553 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล   
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
และพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น