วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,210 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำและทางทะเล

โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)


เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-หมวดที่ 1 แนวทางการป้องกันการป่วยเจ็บจากน้ำและทะเล
   Aquatic Safety and Prevention Guidelines
-หมวดที่ 2 แนวทางการช่วยชีวิตทางน้ำ
       Aquatic Rescue Guidelines
-หมวดที่ 3 แนวทางการดูแลผู้ป่วยเจ็บจากน้ำและทะเล
         Aquatic Casualties Care Guidelines
-หมวดที่ 4 แนวทางการลำเลียงและการส่งต่อทางน้ำ
     Aquatic Casualties Evacuation and
      Transportation Guidelines
-ภาคผนวก

ลิ้งค์ http://www.niems.go.th/th/DownloadFile.aspx?CateType=DataService&ContentId=25580514035925448

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น