วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3,217 ความคลาดเคลื่อนทางยาและแนวทางป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ความคลาดเคลื่อนทางยาและแนวทางป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
Medication error and prevention guide for patient’s safety
โดย กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม
ศุภลักษณ์ ธนานนท์นิวาส
จาก E – Journal , Silpakorn  University ปีที่  2  ฉบับที่  1  (สิงหาคม  2552)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น