วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

951. ผลข้างเคียงที่สำคัญของ NSAIDs และแนวทางในการป้องกัน

ผลข้างเคียงที่สำคัญของ NSAIDs และมีแนวทางในการป้องกันอย่างไร

2 ความคิดเห็น:

 1. Disease
  -perforate peptic ulcer
  -gastro-intestinal bleeding
  -Renal dysfunction and Acute renal failure
  -salt and water retention that exaggerated Hypertension
  -Caution in Prgenancy
  -Caution in Airway disease eg. Asthma, COPD

  Prevention
  NSAIDS+PPI, NSAIDS+Double dose H2 Blocker
  -ใช้เท่าที่จำเป็นตามบริบท
  -ไม่ใช้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงด้าน GI และ Renal โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุที่มีโรคมาก
  -ใช้แบบ selective เช่น COX-2 inhibitor
  -ใช้ dose ให้เหมาะสม
  -ใช้ยาแก้ปวดกลุ่มอื่นที่ ADR น้อยกว่า, ใช้การ control pain แบบไม่ใช่ยา
  -ใช้ยาอย่างระวังเมื่อร่วมกับยาตัวอื่นเช่น Warfarin, ยา HT เช่น ACEI, aspirin,

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ4/1/54 23:42

  พี่สน สุดยอด

  ตอบลบ